ETICKÝ KODEX pracovníka linky důvěry a pracoviště linky důvěry

Linka důvěry umožňuje bezprostřední telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.

*

Pracovník LD* aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho svobodě vyjádření.

*

Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následné péče, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává.

*

Pomoc pracovníka LD spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí.

*

Povinností pracovníka LD je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. 

Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat pouze vedoucí LD nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyžádání a se souhlasem klienta.

*

Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory na LD.

*

Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.

*

Pracovník LD nesmí používat LD k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.

*

Pracovník LD prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem orgány České asociace pracovníků linek důvěry, jejichž výsledkem jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na LD.

Po celou dobu práce na LD vystupuje jako člen týmu, má k dispozici supervizi a podporu. Supervize jeho práce je pro něj povinná.

*

Pomoc na LD je dosažitelná nepřetržitě nebo v daném časovém limitu. Pracovník LD se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na LD.

*

Tento etický kodex byl přijat sněmem České asociace pracovníků linek důvěry v roce 1998 v Hradci Králové a doplněn v roce 2003 v Liberci.

 

 

 

*) zkratka "LD" označuje "linku důvěry"

Tento etický kodex byl přijat sněmem České asociace pracovníků linek důvěry v roce 1998 v Hradci Králové a doplněn v roce 2003 v Liberci.

Etický kodex pracovníka LD