Etický kodex IP

ETICKÝ KODEX internetové poradny

iKodex je určen současně veřejnosti i poskytovatelům služby. Definuje

elementárně službu a vymezuje základy etiky vztahu mezi poskytovatelem služby a klientem. 

 

Internetová poradna (iP) umožňuje informační kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni pomocí internetových technologií.

*

Na klienta nebude vykonáván jakýkoli nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky, ideologie nebo sexuální orientace.

*

iP je služba u které musí být současně a viditelně jednoznačně definováno, kdo je jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou jejich cíle a poslání.

*

Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový závazek, dokdy může klient očekávat odpověď.

*

Odpověď nebo jiná internetová reakce iP není vázána na vytvoření ekonomického nebo jiného spojení mezi klientem a iP.

*

Pracovník iP nesmí používat iP k uspokojování svých obchodních, sexuálních,emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.

*

Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje zákonům ČR.

*

Aktivita iP vůči klientovi není jen dílem jedince - je výsledkem spolupráce týmu.

 

Tento dokument byl vypracován Českou asociací pracovníků linek důvěry a schválen XIII. sněmem ČAPLD dne 28. 5. 2005 v Liberci.