Stanovy

Na základě jakého zákona poskytujeme naše služby?

 Zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách, § 55 telefonická krizová pomoc 

1. Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

 2. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a. telefonickou krizovou pomoc,

b. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 Jsou pro nás závazné Standardy kvality sociálních služeb, které vydalo MPSV ČR v r. 2002. V jejich rámci jsme přijali tento veřejný závazek.

Zřizovací listina CIPSLK, p.o.

Příloha zřizovací listiny CIPSLK, p.o.

Organizační řád CIPSLK, p.o.