Poslání Linky důvěry Liberec

Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví či života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou dočasně nemohou řešit vlastními silami.

 

Cílem služeb Linky důvěry Liberec

  • stabilizace stavu uživatele a snížení nebezpečí prohloubení krize, předejití zhoršení
  • zeslabení akutní krize, ve které se uživatel nachází – uklidnění uživatele, nabídnutí pomoci
  • nalezení podpůrných mechanismů v přirozeném prostředí uživatele
  • propracování blízké budoucnosti
  • předání informací o navazujících službách
  • zplnomocnění uživatele, aby jednal na základě vlastního rozhodnutí
  • v případě potřeby dlouhodobá podpora uživatele – provázení při chronických krizích
  • podpora za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení
  • motivace a aktivizace uživatele
  • ochrana života a zdraví.

 

 

Telefonický hovor se odvíjí od přání uživatele v souladu s tím, jaké služby Linka důvěry Liberec nabízí.

Další postup je plánován uživatelem na základě jeho objednávky.