Práva uživatelů služby

Pracoviště i pracovníci Linky důvěry Liberec vychází z Etického kodexu pracovníka a pracoviště linky důvěry. Je vypracována metodika pro vedení hovoru s uživatelem, která je teoretickým podkladem k zamezení případného porušování práv uživatelů. Linka důvěry Liberec vede anonymní evidenci.

Základní práva 

 Na anonymitu a ochranu osobních údajů

– pokud nechcete, nemusíte nám o své osobě sdělovat žádné informace; v průběhu hovoru se doptáváme pouze na takové údaje, které jsou pro řešení Vaší situace podstatné; anonymitě zůstávají i pracovníci

–  to, co nám řeknete, se nedostane nikam dál bez Vašeho souhlasu (pracovníci linky důvěry jsou vázáni mlčenlivostí).

V rámci mlčenlivosti jsou jednotlivé případy probírány v týmu mezi kolegy na odborných setkáních pod vedením kvalifikovaného odborníka, který je také vázán mlčenlivostí.

V případě zácviku nového pracovníka nebo intervize může být hovor naslouchán zkušeným kolegou. 

Linka důvěry Liberec vede anonymní evidenci hovorů.

Výjimky: jde-li o záchranu zdraví a života nebo o oznamovací povinnost podle platných zákonů České republiky, mohou být tato pravidla výjimečně porušena. Klienta o této skutečnosti vždy informujeme.

Zachování lidské důstojnosti a vyjádření vlastního názoru

Volající je rovnocenným partnerem pracovníka a je přijímán a respektován jako individuální a neopakovatelná lidská bytost, s kompetencí vlastní volby postojů a chování, i s právem nést důsledky vlastních rozhodnutí.

Stěžovat si

Volající může podat stížnost, připomínku ke službě, hovoru, ke konkrétnímu bodu hovoru, aniž by mu bylo zamezeno nadále využívat služeb Linky důvěry Liberec. 

Ochranu osobní svobody

Volající může kdykoliv hovor ukončit. Vždy je na svobodné vůli volajícího využít navrhované postupy řešení jeho situace pracovníkem.

 

Jak dohlížíme na dodržování práv volajících?

Dodržováním Etického kodexu a Standardů Linky důvěry Liberec. 

Mezi další opatření patří pravidelné intervize, pravidelné pracovní semináře, jejichž obsahem jsou konkrétní, zpravidla komplikované či sporné hovory s uživateli.

Dále reflexe práce při střídání pracovníků a předávání služeb.