Poslání

Poslání Linky důvěry Liberec

Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví či života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou dočasně nemohou řešit vlastními silami.

Cílem služeb Linky důvěry Liberec je zeslabení akutní krize, ve které se uživatel nachází, propracování blízké budoucnosti, předání informací o navazujících službách, zplnomocnění uživatele, aby jednal na základě vlastního rozhodnutí, nalezení podpůrných mechanismů v přirozeném prostředí uživatele, v případě potřeby dlouhodobá podpora uživatele (opakovaně volající uživatelé).  Telefonický hovor se odvíjí od přání uživatele v souladu s tím, jaké služby Linka důvěry Liberec nabízí. Další postup je plánován uživatelem na základě jeho objednávky.

Služby poskytované na lince důvěry Liberec

a)      telefonická krizová intervence

b)      dlouhodobá podpora uživatelů (opakovaně volající uživatelé)

c)      distribuce do navazujících zařízení

d)      psychosociální poradenství

e)      informace o službách a kontaktech

f)       zajištění spolupráce jednotlivých pomáhajících institucí a jednotlivců

 Základní formy poskytovaných služeb

 Linka důvěry neposkytuje služby osobám, které:

1. hovoří (popř. píší - u internetového poradenství) jiným jazykem než českým či slovenským (v takovém případě jsou odkázání na tísňovou linku 112, která cizojazyčnou komunikaci zajišťuje)

2. vyžadují služby, které linka důvěry neposkytuje

3. vyžadují poskytnutí telefonické služby neslyšícím (v takovém případě jsou odkazovány formou sms na mobil MP, který je určen pro komunikaci s neslyšícími - 721 225 874)