Etický kodex pracovníka linky důvěry

 • Linka důvěry umožňuje bezprostřední telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni.
 • Pracovník linky důvěry aktivně klientovi naslouchá, hovoří s ním a neomezuje ho v jeho svobodě vyjádření.
 • Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následné péče, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává.
 • Pomoc pracovníka linky důvěry spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí.
 • Povinností pracovníka linky důvěry je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka.
 • Pokud tato pravidla v naléhavých případech poruší, klienta o tom informuje. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat pouze vedoucí linky důvěry nebo jím pověřený pracovník na jejich písemné vyžádání a se souhlasem klienta.
 • Je naprosto nepřípustné nahrávat hovory na lince důvěry.
 • Na klienta nesmí být vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.
 • Pracovník linky důvěry nesmí používat linku důvěry k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 • Pracovník linky důvěry prochází před započetím služby výběrem a akreditovaným výcvikem orgány České asociace pracovníků linek důvěry, jejichž výsledek jsou schopnosti, vlastnosti, vědomosti a dovednosti odpovídající potřebám práce na lince důvěry.
 • Po celou dobu práce na lince důvěry vystupuje jako člen týmu, má k dispozici supervizi a podporu. Supervize jeho práce je pro něj povinná.
 • Pomoc na lince důvěry je dosažitelná nepřetržitě nebo v daném časovém limitu. Pracovník linky důvěry se v průběhu služby nesmí zabývat činnostmi, které ho odvádějí od práce na lince důvěry.
 • Tento etický kodex byl přijat sněmem České asociace pracovníků linek důvěry v roce 1998 v Hradci Králové a doplněn v roce 2003 v Liberci.

Etický kodex internetové poradny

iKodex je určen současně veřejnosti i poskytovatelům služby. Definuje elementárně službu a vymezuje základy etiky vztahu mezi poskytovatelem služby a klientem.

 • Internetová poradna (IP) umožňuje informační kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům v tísni pomocí integrovaných technologií.
 • Na klienta nebude vykonáván jakýkoliv nátlak, který se týká jeho přesvědčení, náboženství, rasy, politiky, ideologie nebo sexuální orientace.
 • IP je služba, u které musí být současně a viditelně jednoznačně definováno, kdo je jejím poskytovatelem a zřizovatelem a jaké jsou jejich cíle a poslání.
 • Internetová nabídka poradenských služeb musí obsahovat jednoznačný časový závazek, dokdy může klient očekávat odpověď.
 • Odpověď nebo jiná internetová reakce IP není vázána na vytvoření ekonomického nebo jiného spojení mezi klientem a IP.
 • Pracovník IP nesmí používat IP k uspokojování svých obchodních, sexuálních, emocionálních, náboženských aj. potřeb či přání.
 • Všechny informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, pokud to neodporuje zákonům ČR.
 • Aktivita IP vůči klientovi není jen dílem jedince, je výsledkem spolupráce týmu.

Tento dokument byl vypracován Českou asociací pracovníků linek důvěry a schválen 13.sněmem ČAPLD dne 28.5.2005 v Liberci.