Zastřešující organizace Linky důvěry Liberec je Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o., jejíž zřizovatelem je

Linka důvěry zahájila svou činnost o půlnoci 15. března 1992. Toho roku vznikla jako pátá linka důvěry v České republice a první v kraji.

Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví či života nebo jiné obtížné životní situaci, kterou dočasně nemohou řešit vlastními silami.

Služba je poskytována nonstop.
Služba je zpoplatněna dle daného tarifu operátora uživatele.

Zásady

Anonymita a ochrana osobních údajů

– pokud nechcete, nemusíte nám o své osobě sdělovat žádné informace; v průběhu hovoru se doptáváme pouze na takové údaje, které jsou pro řešení Vaší situace podstatné; v anonymitě zůstávají i pracovníci

–  to, co nám řeknete, se nedostane nikam dál bez Vašeho souhlasu (pracovníci linky důvěry jsou vázáni mlčenlivostí)

V rámci mlčenlivosti jsou jednotlivé případy probírány v týmu mezi kolegy na odborných setkáních pod vedením kvalifikovaného odborníka, který je také vázán mlčenlivostí.

V případě zácviku nového pracovníka nebo intervize může být hovor naslouchán zkušeným kolegou. 

Linka důvěry Liberec vede anonymní evidenci hovorů.

Výjimky: jde-li o záchranu zdraví a života nebo o oznamovací povinnost podle platných zákonů České republiky, mohou být tato pravidla výjimečně porušena. Klienta o této skutečnosti vždy informujeme.

Zachování lidské důstojnosti a vyjádření vlastního názoru

Volající je rovnocenným partnerem pracovníka a je přijímán a respektován jako individuální a neopakovatelná lidská bytost, s kompetencí vlastní volby postojů a chování, i s právem nést důsledky vlastních rozhodnutí.

Stěžovat si

Volající může podat stížnost, připomínku ke službě, hovoru, ke konkrétnímu bodu hovoru, aniž by mu bylo zamezeno nadále využívat služeb Linky důvěry Liberec. 

Ochranu osobní svobody

Volající může kdykoliv hovor ukončit. Vždy je na svobodné vůli volajícího využít navrhované postupy řešení jeho situace pracovníkem.

Jak dohlížíme na dodržování práv volajících?

Dodržováním Etického kodexu a Standardů Linky důvěry Liberec.

Mezi další opatření patří pravidelné intervize, pravidelné pracovní semináře, jejichž obsahem jsou konkrétní, zpravidla komplikované či sporné hovory s uživateli. Dále reflexe práce při střídání pracovníků a předávání služeb.


Cílem služeb je:

 • stabilizace stavu uživatele a snížení nebezpečí prohloubení krize
 • zeslabení akutní krize, ve které se uživatel nachází
 • nalezení podpůrných mechanismů v přirozeném prostředí uživatele
 • propracování blízké budoucnosti
 • předání informací o navazujících službách
 • v případě potřeby dlouhodobá podpora uživatele, provázení při chronických krizích
 • ochrana života a zdraví uživatele

Cílová skupina

Cílovou skupinou Linky důvěry Liberec jsou lidé, kteří jsou v krizi nebo v situaci, kterou prožívají jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující a nemohou ji zvládnout vlastními silami.

Lidé, kteří chtějí zůstat v anonymitě nebo potřebují okamžitou a nepřetržitou dostupnost služby.

Služba je poskytována bez ohledu na věk.

Základní rozdělení volajících:

 • volající v akutní krizi
 • dlouhodobě opakovaně volající (poskytujeme naše služby v rozsahu zpravidla 30 minut 1x za 24 hodin)
 • – pracovník má možnost odklonit noční hovor s opakovaně volajícím, který neřeší akutní krizi na ranní hodinu denní směny od 7.00hod.

S čím se na nás můžete obrátit?

 • prožíváte stres, psychické vyčerpání, samotu, úzkost a depresi, psychickou krizi či fyzické onemocnění
 • zažíváte problémy v mezilidských vztazích (partnerské, manželské nebo rodinné krize, nevěry, rozchody, rozvody, mezigenerační vztahy, vztahy na pracovišti, se sousedy apod.)
 • jste ohrožení trestnou činností (domácím násilím, týráním, zneužíváním nebo šikanou)
 • máte prožité trauma (tragické úmrtí blízké osoby, znásilnění, přepadení, dopravní nehoda apod.)
 • tíží vás sociální situace (bytová, finanční tíseň, dluhy a exekuce)
 • máte sebevražedné myšlenky, myšlenky na smrt, sebepoškozování nebo jste se pokusili o sebevraždu
 • vy nebo někdo ve vašem okolí trpí závislostí (alkohol, drogy, hráčství)
 • řešíte téma nemoci, umírání a smrti vlastní nebo blízkého člověka

Linka důvěry neposkytuje služby lidem, kteří:

* hovoří (popř. píší – u internetového poradenství) jiným jazykem než českým či slovenským (v takovém případě jsou odkázání na tísňovou linku 112, která cizojazyčnou komunikaci zajišťuje)

* vyžadují služby, které linka důvěry neposkytuje

* vyžadují poskytnutí telefonické služby neslyšícím (v takovém případě jsou odkazovány formou sms na mobil MP, který je určen pro komunikaci s neslyšícími – 721 225 874).

Linka důvěry Liberec nenahrazuje psychoterapii ani psychiatrickou péči.

Pravidla pro odmítnutí poskytování služby se řídí dle Zákona 108/2006 Sb. – o sociálních službách.

Co na lince důvěry neděláme

Na klienta nevyvíjíme nátlak, nerozhodujeme za něj, nemanipulujeme s ním, nenabízíme zaručené rady a postupy, vždy však dbáme na ochranu života, zdraví, lidských práv a dodržování platných zákonů České republiky.

Neposkytujeme rady a informace pomocí sms zpráv.

Pracovníci linky důvěry nesdělují svoje osobní údaje ani osobní údaje dalších pracovníků, například jména, věk, stav, personální obsazení služeb apod.

Nenahrazujeme také služby erotických linek, nepokračujeme v rozhovorech, které jsou ze strany klienta vulgární nebo snižující lidskou důstojnost.

Nenahrazujeme psychoterapii a psychiatrickou péči.

Neposkytujeme služby dlouhodobého kontinuálního poradenství.

Neposkytujeme služby formou chatu.