Na základě jakého zákona poskytujeme naše služby?

Zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách, §55 telefonická krizová pomoc

  1. Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
  2. Služba podle odst. 1 obsahuje tyto základní činnosti:
    a) telefonickou krizovou pomoc,
    b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

    Jsou pro nás závazné Standardy kvality sociálních služeb, které vydalo MPSV ČR v roce 2002. V jejich rámci jsme přijali tento veřejný závazek.