Pokud jste s hovorem nebyli spokojeni, můžete mít připomínku nebo podat stížnost:

1. Podat stížnost můžete sami, nebo si zvolit svého zástupce, který bude jednat ve Vašem zájmu (fyzickou nebo právnickou osobu, pravidlem je, že zástupce stojí mimo strukturu zařízení).

2. Stěžovat si můžete:

a) ústně a svou žádost vyřídit během hovoru. Pokud budete takto spokojeni, bude tato stížnost pokládána za připomínku k činnosti k Lince důvěry Liberec. Bude o ní učiněn standardní zápis do evidence hovorů a Linka důvěry Liberec se jí bude dále zabývat jako podnětem pro zkvalitnění své práce.

b) podat písemnou stížnost na naší kontaktní adresu: Linka důvěry Liberec, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30,

nebo na e-mailovou adresu .

3. Stížnost můžete podat anonymně. V tomto případě bude stížnost považována za připomínku k činnosti Linky důvěry, tudíž bude vyřízena bez nároku na informování stěžovatele.

4. Pokud chcete podat stížnost, uveďte to prosím v předmětu Vašeho dopisu nebo e-mailu, nebo výslovně v jeho textu.


Náležitosti stížnosti:

Stížnost by měla obsahovat oslovení, dva až tři odstavce se samotnou stížností, závěrečný podpis.

Oslovení – používá se klasické formální oslovení. 

Proč píšete – v prvním odstavci stížnosti nepište kdo jste a sdělte, proč stížnost píšete. 

Na co si stěžujete – v následujícím odstavci zcela jasně popište předmět své stížnosti. Jasně oddělte jednotlivé body vaší stížnosti a vhodně je propojte s detaily.

Co požadujete – – v následujícím odstavci shrňte své požadavky. Zde je možné i velmi krátce vyjádřit své pocity. 

Můžete sdělit, že čekáte odpověď – pokud v reakci na svou stížnost očekáváte písemnou odpověď, sdělte to příjemci v samostatném jednovětném odstavci.

Závěrečný podpis – Napište své jméno, podpis a adresu, kam má přijít odpověď. 

Vyřizování stížnosti

  1. Stížnosti vyřizuje vedoucí Linky důvěry Liberec, stížnost bude prošetřena a bude rozhodnuto o přijatém opatření.
  2. Stížnosti jsou vyřizovány výhradně písemně a jsou evidovány v knize stížnosti.
  3. Pro vyřízení stížnosti je stanovena lhůta 28 dnů od podání stížnosti, a to písemně na adresu nebo e-mail, který uvedete.
  4. Stížnost je vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části, včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad.
  5. Stěžovateli nevzniká nárok, aby na základě jeho stížnosti byly provedeny určité úkony, i když se jich domáhá, nebo aby stížnost byla prověřována jím stanoveným způsobem. V tomto případě je potřeba stěžovatele o těchto důvodech uvědomit.

Formulář pro podání stížnosti

Odvolání proti vyřízení stížnosti

  1. Nebudete-li spokojeni s vyřízením stížnosti, můžete podat odvolání.
  2. Pokud ani tehdy nebude pro Vás stížnost uspokojivě vyřízena, můžete se obrátit na ředitele zastřešující organizace CIPS LK, p. o. na adrese Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30.
  3. Jako další možnost pro odvolání uvádíme obrátit se na vedoucího sociálního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje na adrese U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1.

    Kontakt vedoucí: Bc. Vendula Marešová,